پشتیبانی قاطع از ولی فقیه محور فعالیت ها سپاه پاسداران است