نوبخت: تمام دستگاهها اجازه دارند در ازاي هر 3 نفر که بازنشسته مي شوند يك نفر جذب كنند/ با درخواست آموزش