آغاز بازاندیشی در چگونگی برگزاری نمایشگاه کتاب در وزارت ارشاد