رئیس كمیسیون اروپا: انگلیس نمی‌تواند برنامه‌های خود را به اتحادیه اروپا تحمیل كند