مدال برنز هوپ تاکرای ایران در رقابتهای جهانی سپک تاکرا