انتقال آب برای شرب است، اگر صرف آبیاری می‌شود مشکل خودشان است!