آیا فوتبال هم مثل سینما باید برای گرفتن حقش دست به دامن«فاطما گل» شود؟