هیچ اولتیماتومی از سویی دولت به خودروسازان ارائه نشده است - از مهر 95 اتوبوس های درون شهری به فیلتر DPF م