اوپک: گمانه‌زنی‌ها، در کاهش قیمت نفت نقش مهمی داشتند