آغاز تحویل بن‌کارت‌ مراکز علمی و پژوهشی/ بازیگری که شلوغی نمایشگاه کتاب را دوست دارد