افتتاح نخستین ایستگاه مترو در سال ۹۴/ مترو به میدان فاطمی می‌رسد