برداشت گل محمدی از مزارع دانشگاه آزاد بافت آغاز شد