در یک پژوهش اقتصادی بررسی شد: نامعادله رشد بدون اشتغال