نوبخت: قرار نیست تاسیسات هسته‌ای بسته شود که روحیه دانشمندان سرخورده شده یا دچار یاس شوند