اظهارات اخیر مقامات آمریکایی دغل کاری است /ملت ایران هیچ گاه به دنبال صلاح هسته ای نبوده است