اشپیگل: مدارک دولتی آلمان جاسوسی هدفمند آمریکا از اروپا تا سال ۲۰۱۳ را تائید می‌کند