امسال 360 میلیارد ریال برای تجهیز هنرستان های کشور هزینه می شود