وزیر دفاع: باید رابطه دو جانبه بین معلم و متعلم برقرار باشد