انصاری: خواب پریشانی برای جهان اسلام دیده اند / شبیخون فرهنگی یک واقعیت است