ترکیه «حمله لفظی مشاور اردوغان» به ایران را رد کرد