اصرار بر افزایش حضور سیاسی زنان، دور کردن آنها از خانواده است