آمادگي وزارت راه، براي صدور خدمات فني و مهندسي به الجزاير