۳۲هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال ۹۳ برای اتمام طرح‎های ناتمام