وزیر بهداشت: جبران کمبود تخت‌های بیمارستانی با آهنگ فعلی 40 سال زمان می‌برد