ضرورت انتقال تجربیات پزشکان دفاع مقدس به پزشکان فعلی