واکنش وزیر به منتقدان طرح تحول سلامت/مردم رضایت دارند