کرزبر به دنبال اولین سهمیه المپیک سبک وزن بوکس ایران