تکمیل پروژه های دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی در انتظار 25 میلیارد ریال اعتبار