انسجام اصولگرایی تکیف الهی و انقلابی است/ علمای بصیر انقلابی باید محور وحدت اصولگرایان باشند