نگاهي بر حال و روز سينماي كشور/ سینمای متعالی در حرف و بی رمق در عمل!