ویلای دورتموندی‌ها همچنان در اختیار کلوپ باقی می‌ماند