تهيه، نصب و نگهداري تابلوهاي راهنماي مسير منطقه دو تهران