روسای انجمن‌های والیبال و تکواندو فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی انتخاب شدند