آلگری: آنچلوتی از آن دست مربیانی است که دوستشان دارم