انتقاد از یک باشگاه فوتبال به خاطر استفاده از دروغ سنج