نوری: پرسپولیس اول فصل بد بسته شد و بهتر از این نمی‌توانستیم نتیجه بگیریم