برگزاری مسابقه ادبی با موضوع وظایف سازمان هواشناسی در قم