تبدیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به چهارمین مرکز تولید مقالات علمی