متوسط ایجاد شغل تعاونی‌ها ۱۸نفر شد/ ورود۱۰۸واحد جدید به بخش تعاون