دود بی توجهی به صنایع آلاینده به چشم مردم سجزی می رود/ شهری فاقد امکانات شهری در شرق اصفهان