امام جمعه کرمانشاه: امر به معروف و نهی از منکر یک امر فطری است