آیا زنان در مسابقه فوتبال صبا و نساجی در ورزشگاه حضور داشتند؟