فقر تجهیزات محیط زیست در حفاظت از گونه‌های حیوانی/ یوزپلنگ، گونه در حال انقراض خراسان‌رضوی