جوایز ۱۵۳ میلیون ریالی به برگزيدگان «ژيار» اهدا می‌شود