تهران آبستن سه بحران آب، نشست زمین و زمین لرزه است