امر به معروف و نهی از منکر وسیله ای برای پیشبرد اهداف اسلامی است