تیم ورزشی هاپکیدوی لرستان مقام سوم مسابقات کشوری را به دست آورد