آیین معنوی اعتکاف با استقبال گرم جوانان در غرب مازندران برگزار شد