استقبال اروپا، چین و روسیه از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران/ انتقال دانش و سرمایه کافی، شرط عقد قرار