صافی: از همه مربیان رخصت می‌گیرم/ وظیفه مان کسب نتیجه در رویداد جهانی است